نمایشگر یک مطلب

 

افتتاحیه و مسابقه در  دانشکده مهندسی و اختتامیه در سالن سرو دانشکده کشاورزی برگزار می گردد.