دبیرخانه مسابقات :

 

 همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا ، دانشکده مهندسی 08131409888
آدرس پست الکترونیک: airma@basu.ac.ir