اسکان

 

 

اسکان دانشجویان دانشگاه های خارج از شهر همدان فراهم می باشد. افراد متقاضی درخواست خود را به ایمیل دبیرخانه ارسال نمایند.

 

آدرس پست الکترونیک: airma@basu.ac.ir