نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه علمی

کارگروه علمی


 


دکتر محرم منصوری زاده - دانشگاه بوعلی سینا - گروه مهندسی کامپیوتر
دکتر مهدی عباسی
- دانشگاه بوعلی سینا - گروه مهندسی کامپیوتر
دکتر حاتم عبدلی
- دانشگاه بوعلی سینا - گروه مهندسی کامپیوتر
دکتر مرتضی یوسف صنعتی
- دانشگاه بوعلی سینا - گروه مهندسی کامپیوتر
دکتر رحیم محمودوند -
دانشگاه بوعلی سینا - گروه آمار
دکتر حسن بشیری
- دانشگاه صنعتی همدان - گروه مهندسی کامپیوتر
دکتر مهدی سخائی نیا -
دانشگاه بوعلی سینا - گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر رضا محمدی - دانشگاه بوعلی سینا - گروه مهندسی کامپیوتر