نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جوایز

جوایز


 

جوایز مسابقه هوش مصنوعی

ردیف

هزینه (تومان)

تیم اول

5/000/000

تیم دوم

3/000/000

تیم سوم

2/000/000

 

 

جوایز مسابقه ورزش های الکترونیک

ردیف

هزینه (تومان)

نفر اول

3/000/000

نفر دوم

2/000/000

نفر سوم

1/000/000

نفر چهارم

1/000/000